Коментари

Адвокатурата до ВСС: Не избирайте единствения кандидат за главен прокурор, открийте нова процедура

Искане да не одобряват единствената кандидатура за главен прокурор и да открият нова процедура за избор на приемник на Сотир Цацаров отправи Висшият адвокатски съвет (ВАдС) в обръщение до членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС).

„Висшият адвокатски съвет счита, че кандидатът г-н Иван Гешев не показа, че притежава нужните качествата, за да бъде избран за главен прокурор на Република България и да отговори на високите очаквания, на правната общност и в частност на адвокатурата, а и на обществото като цяло“, пише в обръщението, огласено днес от адвокатурата (пълния му текст виж на сайта на ВАдС).

В него висшият орган на адвокатурата заявява, че се надява членовете на ВСС да имат „воля и смелост да проведат честна и справедлива процедура за избор на нов главен прокурор, която да не буди каквито и да било съмнения и да доведе до избор на кандидат, който е безспорен правен и морален авторитет“.

За да обосноват извода си, че тази процедура за избор на главен прокурор трябва да бъде прекратена, от адвокатурата припомнят, че още през юли излязоха със становище какъв трябва да е бъдещият главен прокурор. В него в 10 пункта ВАдС описа качествата, които трябва да притежава бъдещият обвинител №1 – сред тях са задълбочени на академично ниво и практически правни познания, да е богата култура и ерудиция, с неоспорим морал, да работи за утвърждаване на принципите на независимост, законност, безпристрастност, ефективност и справедливост в работата на прокуратурата (какво още се казваше в становището можете да си припомните тук).

ВАдС посочва, че той е изразител на единството, самоуправлението и независимостта на българската адвокатура и „съзнавайки своята конституционна роля и отговорност не само към нея, а и към цялото общество“ е изчакал разумно дълъг срок преди да изрази официално своята позиция по кандидатурата на Иван Гешев. Освен това от съвета изтъкват, че са се запознали с концепцията на Гешев, с докладите на комисиите по атестирането и конкурсите и по професионална етика на Прокурорската колегия, с отговорите му на въпроси и с публично изразените от него разбирания ролята и функциите на главния прокурор.

„Висшият адвокатски съвет счита, че г-н Иван Гешев не притежава нужните качествата, за да може отговорно, професионално, безпристрастно, справедливо и при спазване на принципа на законността и на върховенство на правото да осъществява функциите на главен прокурор на Република България“, заявяват адвокатите в обръщението си до ВСС.

В него те сочат, че конституционно установената роля на прокуратурата у нас не се свежда единствено до участие в наказателните производства, а ѝ е възложен общ надзор за законност, в рамките на който прокуратурата следва да защитава обществения интерес, правата на човека и основните свободи, както и да гарантира утвърждаването на върховенството на закона. „Поради това Висшият адвокатски съвет намира за абсолютно неприемливи и несъвместими с конституционната роля на прокуратурата разбиранията на кандидата, отразени в концепцията му, че липсата на справедливост “няма как да бъде обяснена или оправдана с нищо, още по-малко с буквата на закона”, съчетана с идеята на кандидата за промени в наказателния процес, който бил твърде формален, поставят под съмнение основния конституционен принцип за върховенството на закона. Справедливост има само там, където законът се прилага точно и еднакво спрямо всички и където процесуалният закон е гаранция занейното постигане“, пишат от ВАдС.

И посочват, че в концепцията на Иван Гешев адвокатурата не е спомената и не е „разпозната и отчетена нейната роля в защитата на правата и законните интереси на гражданите“. „Изразеното публично становище на г-н Гешев, че адвокатът „взема пари от хората, които защитава, независимо каква е истината”, е абсолютно неприемливо. Незачитането на конституционната роля на адвоката като защитник на гражданите при опазване на законните им права и интереси, означава отричане на конституционно гарантираното право на защита на всеки пред държавните органи, включително следствието, прокуратурата и съда (чл. 56 от Конституцията), а оттам – и незачитане на устоите на самата правова държава“, заявява Висшият адвокатски съвет. И припомня, че ако няма професионална защита на правата, няма гаранции за прилагане на презумпцията за невиновност и за справедлив процес.

„Всеки български гражданин има право да изразява мнението си и да го разпространява чрез слово (чл. 39 от Конституцията), както и право на мирен протест (чл. 43 от Конституцията). Затова е абсолютно неприемливо становището на кандидата, че критиките и протестите срещу кандидатурата му имат за цел да препятстват процедурата по избор на главен прокурор. Гражданите, които протестират или изразяват несъгласие, упражняват конституционно признати права, които именно прокуратурата и в частност главния прокурор са призвани да бранят“, се казва още в обръщението.

Адвокатурата изтъква, че обвинител №1 следва да бъде готов да приема обосновани критики както към собствената си дейност, така и към тази на цялата прокуратурата, която оглавява. „Тази дейност се осъществява изцяло в обществен интерес и обществото е особено чувствително към нея“, посочват от ВАдС.

От адвокатурата казват, че като всички граждани, прокурорите имат право свободно да изразяват мнението си и да участват в обществения дебат по въпроси, свързани със съдебната система и правораздаването. „Изразяването на мнение обаче, следва да е в рамките на правомощията на прокуратурата и да не поставя под съмнение прокурорската независимост и безпристрастност. Прокурорите не могат да коментират факти и обстоятелства, касаещи текущи дела, а още по-малко публично да оповестяват вината на лица, за които няма влязла в сила присъда“, посочват обаче от съвета.

И заявяват: „Затова Висшият адвокатски съвет счита, че публичните изявления на кандидата за главен прокурор, сдържащи обвинения срещу граждани и твърдения за извършени от тях престъпления, са недопустими, не само защото игнорират изцяло презумпцията на невиновност, засягат достойнството и честта на обвиняемите, като не зачитат и международните стандарти за защита правата на човека и основните свободи“.

Източник: news.lex.bg Снимка: Правен свят