Готов е проектът на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково

Община Хасково уведомява всички граждани и заинтересовани страни, че е публикуван за обществено обсъждане Проект на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково за периода 2021-2025 година. Проект на документа е разработен в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0015 „Актуализиране на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ чрез Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Програмата включва описание на характера и произхода на замърсяването. Направен е анализ на ситуацията чрез математическо моделиране на замърсяването на въздуха. Описани са целите, приложимите мерки, които трябва да доведат до намаляване на емисиите, сроковете за прилагането на мерките, възможните финансови източници и отговорните институции. Предвидените мерки са разделени на краткосрочни, средносрочни и дългосрочни и са предвидени предимно за сектори, които са по-значими източници на емисии в атмосферния въздух като автомобилен транспорт и битово отопление. Направено е математическо моделиране на замърсяването на въздуха към 2023 г. и 2025 г., за да се отчете приносът на предвидените в програмата мерки.

Основната цел на програмата е да изпълни задълженията за намаляване емисиите на Фини прахови частици (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Община Хасково.

Проектът на програмата е качен на сайта на общината в раздел „Актуално“ https://www.haskovo.bg/article/11322/proekt-na-programa-za-kachestvoto-na-atmosferniya-vzdukh-na-obshchina-khaskovo-za-perioda-2021-2025-г

Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:
на хартиен носител: гр. Хасково, пл. „Общински“ № 1, Деловодство, на вниманието на: Надежда Иванова, експерт ЕНПП и ръководител на проекта, до 01.06. 2020 г.
по електронен път: на електронна поща: projects_hv@haskovo.bg, до 01.06.2020 г.
на заглавната страница на сайта на община Хасково, секция „Проект на Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково за периода 2021-2025 година. ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ.“

Екипът на проекта кани желаещите да участват в Уебинар за обсъждане на Проект на „Програма за качеството на атмосферния въздух на община Хасково за периода 2021-2025 година“ да изпратят информация за физически или юридическо лица (наименование), телефон за връзка и електронна поща, по който да бъде изпратен линк за регистрация на ел-поща: projects_hv@haskovo.bg, до 01.06.2020 г. Уебинара ще се проведе на 02.06.2020 година.