15 теми по български, 5 – по литература за теста след VII клас: МОН публикува модела за изпита 2019-2020 г.

Как ще изглеждат тестовете по български език и литература и по математика след VII клас, резултатите от които определят приема в профилираните гимназии? Министерството на образованието и науката публикува двата модела за учебната 2019-2020 г. 

Учениците ще отговарят на въпроси от задължителното учебно съдържание в програмите от пети до седми клас включително.

Писменият изпит включва 26 задачи. Учениците ще имат 150 минути, а тези със специални образователни потребности – до 80 минути повече.

Разпределението на задачите е следното:

– 18 задачи със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилен;

‒ 6 задачи с кратък свободен отговор;

‒ 1 задача с разширен свободен отговор;

‒ 1 задача за създаване на текст.

Темите от съдържанието по български език са следните:

1. Текстът в общуването. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст

2. Извличане и обработване на информация от научен, от медиен и от художествен текст

3. Звукови промени в думата – подвижно Ъ; непостоянно Ъ; променливо Я; думи с несъответствие между изговор и правопис

4. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав

5. Думата като лексикално средство в текста

6. Причастия. Деепричастие

7. Местоимение. Лично местоимение, възвратно лично местоимение, притежателно местоимение, възвратно притежателно местоимение, показателно местоимение, въпросително местоимение, относително местоимение, отрицателно местоимение,
обобщително местоимение, неопределително местоимение

8. Време на глагола. Минало свършено време, минало несвършено време, минало неопределено време, минало предварително време, бъдеще време в миналото

9. Наклонение на глагола. Преизказни глаголни форми

10. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

11. Неизменяеми части на речта – наречие, предлог, съюз, междуметие, частица

12. Главни и второстепенни части в простото изречение

13. Еднородни части и обособени части в простото изречение

14. Съчинително и подчинително свързване в сложното изречение. Сложно съчинено изречение, сложно съставно изречение, сложно смесено изречение

15. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

Съдържанието по литература обхваща материала в шести и седми клас.

Примерни задачи

– със структуриран отговор с четири възможности за отговор:

Какво Бай Ганьо счита за „по-практично“ по време на пътуването?

А) Да разговаря с другите.
Б) Да почете книга.
В) Да дремне в купето.
Г) Да разглежда пейзажи.

– с кратък свободен отговор:

Запишете в листа за отговори САМО еднородните части, употребени в изречението.

Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и вероятно в корените ѝ се крият много магически и религиозни знаци.

– с разширен свободен отговор:

Запишете в текст от 3 – 4 изречения какво внушават думите на Бай Ганьо:

Какво ще ù гледам на Виената, град като град…

– задача за създаване на текст:

Дидактическа задача: Прочетете текста (неизучавана художествена творба) и напишете подробен преразказ от името на неутрален разказвач/от името на посочен герой.

Максималният брой точки от теста е 100.

Оценяването се осъществява по стандартизирани критерии, като всяка задача се оценява с брой точки, който съответства на спецификата, трудността и логиката на решението на задачата.

Резултатът от националното външно оценяване в края на VII се изразява само с количествен показател – в брой точки, без да се приравнява към оценка.

Източник: OFFNews.bg